E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH

rzecznik praw obywatelskich

Jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

kilka faktów które warto znać

powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat, a ta sama osoba nie może być Rzecznikiem więcej niż dwie kadencje

w działalności pozostaje on niezawisły i niezależny od innych organów

corocznie składa przed Sejmem i Senatem informację ze swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także o prowadzonej działalności w obszarze równego traktowania oraz jej wynikach

za swoją działalność odpowiada wyłącznie przed Sejmem i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności bez uprzedniej zgody Sejmu

nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego

Rzecznik nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, której nie można pogodzić z godnością jego urzędu

rzecznicy praw obywatelskich w kolejnych kadencjach

W okresie od 11.04.2010 r. do 20.07.2010 r. oraz 16 - 23.07.2021 r.

obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich pełnił Zastępca RPO Stanisław Trociuk.

co robi rzecznik praw obywatelskich?

Sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe

Bada, czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne
z prawem

Analizuje też czy urzędnicy, sądy, szpitale, szkoły i inne służby nie zaniedbały spraw zgłaszanych im przez ludzi

Sprawdza, jak Polska stosuje podpisaną Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Zajmuje się innymi sprawami związanymi
z dyskryminacją, w tym m.in. ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, religię itp

W ramach wystąpień generalnych może też podpowiadać, jak poprawić prawo i działanie państwa, ale nie pisze projektów ustaw. Dzięki skargom, które dostaje od obywateli, może zauważyć błędy czy braki w przepisach

W niektórych sytuacjach Rzecznik może pomóc także w sądzie. Nie jest jednak adwokatem zgłaszającym sprawy w imieniu ludzi.
Stara się jednak interweniować szczególnie tam, gdzie decyzja sądu może mieć znaczenie dla wielu obywateli

Ma obowiązek przeciwdziałać złemu traktowaniu ludzi wszędzie tam, gdzie są oni zależni od innych – w więzieniach, aresztach, domach pomocy, szpitalach psychiatrycznych.
Ten obowiązek wynika
z Konwencji ONZ o zakazie tortur

to musisz wiedzieć

O pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy polski obywatel lub cudzoziemiec
(jeśli chce zgłosić skargę na działanie polskiej instytucji), grupa obywateli lub organizacja.

Wniosek do Rzecznika jest darmowy.

Jeśli nie wiesz, czy w sprawie, z którą chcesz się zwrócić,
Rzecznik może Ci pomóc, zadzwoń na bezpłatną infolinię:

połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora

biuro rzecznika praw obywatelskich

BRPO jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw Obywatelskich

Zapewnia  wykonywanie zadań Rzecznika

Zadania i organizację Biura określa statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Biurem kieruje Rzecznik, przy pomocy trzech swoich Zastępców

W Biurze działają ustanowieni przez Rzecznika Pełnomocnicy Terenowi w: Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu

Funkcjonowanie Biura pod względem organizacyjnym i finansowym zapewnia Dyrektor Generalny, który reprezentuje Biuro w sprawach cywilnoprawnych, majątkowych, budżetowych, administracyjnych oraz ze stosunku pracy

kontakt do biura rzecznika praw obywatelskich

WARSZAWA
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

kontakt do biur Pełnomocników Terenowych Rzecznika praw obywatelskich

GDAŃSK
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel. (22) 20 98 550
e-mail: gdansk@brpo.gov.pl

KATOWICE
Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. (22) 20 98 555
e-mail: katowice@brpo.gov.pl

WROCŁAW
Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel. (22) 20 98 560
e-mail: wroclaw@brpo.gov.pl