E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Platformy BRPO


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) zobowiązuje się zapewnić dostępność Platformy BRPO zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Platformy BRPO e-learning.brpo.gov.pl  

Data publikacji Platformy BRPO: 2024.01.01

Data ostatniej aktualizacji Platformy BRPO: 2024.01.01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich deklaruje, że podczas prac nad Platformą BRPO i publikowanymi na niej treściami kierował się zasadami szerokiej dostępności cyfrowej tych materiałów.

Platforma BRPO i szkolenia są całkowicie dostępne – zgodnie ze standardem WCAG 2.1.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.01.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością Platformy BRPO prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy https://e-learning.brpo.gov.pl/kontakt/

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Do budynku prowadzi wejście od al. Solidarności z poziomu chodnika. Przy drzwiach jest punkt nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej budynku w tym sala konferencyjna na 1 piętrze. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku są pętle indukcyjne w pokojach przyjęć interesantów i na sali konferencyjnej. Mogą z nich skorzystać osoby słabosłyszące (zarówno korzystające z aparatów, implantów, jak i bez nich).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W recepcji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, 00-238 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście przez dziedziniec od ul. Długiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku jest winda z oznakowaniem w alfabecie brajla. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Na ul. Długiej w pobliżu budynku wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna na sali konferencyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

DOSTĘPNOŚĆ TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Swój problem można przedstawić Rzecznikowi Praw Obywatelskich korzystając z usługi tłumaczenia na język migowy. To tak zwany wideotłumacz. Przychodząc do Biura Rzecznika istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, za pośrednictwem specjalnego programu i kamery. Tłumacz porozumiewa się wówczas z osobą głuchą i z pracownikiem biura. Osoba głucha może połączyć się też z tłumaczem przez Internet (on-line).