E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

Regulamin

Regulamin
korzystania z platformy e-learningowej
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług oferowanych na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika i Biura Rzecznika Praw Obywatelskich z tym związane oraz warunki techniczne korzystania z Platformy.
 2. Platforma e-learningowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich umieszczona jest pod adresem https://e-learning.brpo.gov.pl/
 3. Przystąpienie do korzystania z Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do kursów zamieszczonych na Platformie e-learningowej BRPO jest bezpłatny.

2. DEFINICJE

 1. Platforma e-learningowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – to aplikacja internetowa, przeznaczona dla osób, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu praw człowieka i działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; w szczególności dedykowana młodzieży w wieku szkolnym.
 2. Organizator – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (00-090) przy al. Solidarności 77.
 3. Materiały edukacyjne – to materiały udostępnione na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zawierające w szczególności nagrania audio, filmy, grafiki, prezentacje, teksty, przeznaczone do samodzielnej nauki.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
 5. Użytkownik Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – to osoba fizyczna korzystająca z Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ

 1. Kursy zamieszczone na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich są prowadzone w formie prezentacji slajdów, filmów, elementów multimedialnych, pytań i odpowiedzi oraz plików tekstowych w formie załączników do pobrania.
 2. Każdy kurs składa się z określonej liczby lekcji.
 3. Poszczególne lekcje kończą się testem w formie pytań zamkniętych.
 4. Użytkownik może wziąć udział w danym kursie wielokrotnie.
 5. Postępy Użytkownika kursu są zapisywane na używanym urządzeniu, po uprzednim zaakceptowaniu na nim plików cookies. Oznacza to, że Użytkownik może kontynuować lekcje na przerwanym wcześniej etapie, bez konieczności rozpoczynania kursu od początku.
 6. Każdy kurs będzie się kończył możliwością samodzielnego wygenerowania przez Użytkownika imiennego dyplomu zawierającego stosowne informacje o ukończonym kursie. Dyplom będzie można wygenerować po otrzymaniu pozytywnych wyników z testów wiedzy kończących każdą lekcję.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ  BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 1. Użytkownik Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uprawniony jest do korzystania z materiałów edukacyjnych, wyłącznie na użytek własny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. W przypadku problemów technicznych, Użytkownik ma prawo skorzystać ze wsparcia technicznego (helpdesk) za pośrednictwem dostępnego na Platformie komunikatora chat w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI OGRANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  • zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wywołane między innymi siłą wyższą, awarią sprzętu lub wadliwym oprogramowaniem;
  • niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych, wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  • ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego działania Platformy e-learningowej.
 2. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w oprogramowaniu oraz treściach bez informowania o tym Użytkownika. W takiej sytuacji Organizator może wyłączyć dostęp dla Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w celu wykonania niezbędnych prac.
 3. Podmiot działający na zlecenie Organizatora ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Platformę e-learningową Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do Platformy lub jej poszczególnych elementów.

6. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 1. Usługi na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich są świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przeznaczonych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub związanych z ewentualną awarią.
 2. Korzystanie z Platformy e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga od Użytkownika:
  1)    posiadania dowolnego systemem operacyjnego np. Windows, Android, iOS, Linux;
  2)    zainstalowania przeglądarki internetowej np. Google Chrome;
  3)    minimalnej rozdzielczości 1280 x 800 pikseli;
  4)    dostępu do Internetu o prędkości pobierania minimum 5Mb/s oraz wysyłania 1Mb/s.

7. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI NA POLATFORMIE E-LEARNINGOWYCH BIURA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

 1. Korzystanie z usługi na Platformie e-learningowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet.
 2. Typowym zagrożeniem jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy.
 3. Dla uniknięcia zagrożeń, o których mowa w ust. 2, zaleca się, aby Użytkownik zaopatrzył urządzenie w program antywirusowy, regularnie aktualizowany, instalując jego najnowszą wersję, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego

8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone są materiały edukacyjne objęte ochroną praw autorskich. 
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, przesyłania, drukowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania materiałów edukacyjnych zamieszczonych na Platformie e-learningowej lub oprogramowania, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich działania sprzecznego z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują z chwila opublikowania ich na stronie internetowej  https://e-learning.brpo.gov.pl/.

 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, warunkiem dostępu do Platformy e-learningowej jest akceptacja aktualnej wersji Regulaminu.

 3. Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookies na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

Polityka prywatności i polityka wykorzystywania plików cookies na Platformie e-learningowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.