E-LEARNING BRPO

UCZYMY O PRAWACH CZŁOWIEKA I SPRAWACH WAŻNYCH DLA OBYWATELI

EKSPERCI

Ekspercka wiedza

Do współpracy merytorycznej przy opracowaniu szkoleń na platformę edukacyjną Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprosiło najlepszych ekspertów. Dzięki nim zawarte na platformie szkolenia reprezentują najwyższą jakość, a także zawierają aktualne i sprawdzone dane. 

dr Maciej Pach

Specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego.

Marcin Malecko

P.o. Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Marta Sznajder

Referentka prawna w Zespole Prawa Międzynarodowego, Konstytucyjnego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i współpracowniczka Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Maciej Grześkowiak

Prawnik, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW i Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW. Wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UW. Kierownik projektu badawczego poświęconego niedostatkom uniwersalnego systemu ochrony uchodźców, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jako ekspert z zakresu ochrony uchodźców zajmował się implementacją programów humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Współpracował też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Kacper Nowina-Konopka

Pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Przewodniczący Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Prelegent na ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego i wyzwań współczesnej edukacji. Wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, którego misją jest prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie przemówień publicznych oraz sztuki argumentacji

Janusz Roszkiewicz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, główny specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura RPO, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych książek i innych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i medycznego.

Anna Mikołajczyk

Adwokatka, prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełni funkcję zastępczyni dyrektorki Zespołu ds. Równego Traktowania. Reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka. Współautorka raportów Rzecznika Praw Obywatelskich z serii „Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka” (m.in. „Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia”, 2020). Członkini grupy roboczej Equality Law w Equinecie (Europejskiej Sieci Organów ds. Równego Traktowania). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa antydyskryminacyjnego i praw kobiet dla studentów studiów dziennych Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu SWPS. Jest wykładowczynią szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Dariusz Supeł

Zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Sekretarz Komisji Ekspertów ds. Klimatu i Przestrzeni. Ukończył Administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W biurze RPO zajmuje się sprawami społecznymi i edukacją zewnętrzną o prawach człowieka i obywatela. Aktywny w trzecim sektorze organizacji pozarządowych, instruktor ZHP, ostatnia funkcja to Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego, członek honorowy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Uwielbia czytanie książek, wędrówki po górach, czasami piszę fraszki.

Aleksandra Szczerba

Doktorka habilitowana nauk prawnych, radczyni prawna, wykładowczyni akademicka. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Główna Specjalistka w Zespole ds. Równego Traktowania. Moderatorka grupy roboczej EQUINET ds. równości płci. Eksperta Team Europe DIRECT. Autorka i współredaktorka kilkudziesięciu monografii, rozdziałów w książkach oraz artykułów w czasopismach naukowych w języku polskim i angielskim. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym i prawie Unii Europejskiej.

Monika Wiszyńska-Rakowska

Zajmuje się koordynowaniem w Biurze RPO działań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. Podejmuje działania mające na celu wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także upowszechnianie wiedzy o zawartych niej zobowiązaniach i wytycznych. Koordynuje wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności do organów, organizacji lub instytucji, w których działalności RPO stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, a także opiniowanie obowiązujących lub projektowanych regulacji w tym zakresie. Współpracuje też z organami władzy publicznej, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Maciej Berek

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in w Najwyższej Izbie Kontroli, Rządowym Centrum Legislacji oraz Kancelarii Senatu. Od 1 grudnia 2022 r. do 10 grudnia 2023 r. pełnił funkcję głównego koordynatora do spraw rozwoju strategicznego Biura RPO.

Małgorzata Żmudka-Wyrwał

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji UJ, gdzie ukończyła na kierunku prawo studia magisterskie i doktoranckie, przez 10 lat orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie z roczną przerwą na pracę na stanowisku asystenta Sędziego Sądu Najwyższego. Od 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, zajmuje się sprawami z zakresu ochrony środowiska.

Anna Tomkiewicz

Starsza specjalistka w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego. Zajmuje się głównie sprawami związanymi z prawem do nauki i organizacją systemu oświaty. Przed ukończeniem prawa pracowała przez wiele lat jako nauczycielka języka angielskiego. Jest autorką materiałów edukacyjnych z filologii angielskiej. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w szkołach pozwala jej na lepsze zrozumienie problemów, z którymi spotykają się członkowie społeczności szkolnych.

Anna Białek

Adwokat, Naczelnik Wydziału Podstawowych Praw i Wolności w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie szkolnictwa wyższego i nauki. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów śmierci człowieka w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkini Legal Working Group działającej w ramach European Network of National Human Rights Institutions.

Beata Dąbrowska-Daciów

Inspektor Ochrony Danych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; zajmuje się monitorowaniem i kontrolą zgodności działań biura z prawem ochrony danych

Marcin Mrowicki